Kontakt

Kontakt

Aktuálne sa venujem predovšetkým podpore kolegov v online prostredí. Z kapacitných a zdravotných dôvodov už žiaľ nemám priestor brať nových klientov.


Ako sa objednať:
Objednať sa môžete v pracovné dni:
napíšte sms na číslo +421 (0)948335373
e-mailom na:

info@katarinakaraszova.sk

Ak  sa na mňa obrátite prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, alebo cez sms, zverujete mi niektoré vaše osobné údaje a vyjadrujete tým svoj súhlas s ich spracovávaním podľa zákona č.  18/2018 (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zásady ochrany osobných údajov

Na základe zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 30.1.2018 a účinný od 25. 5. 2018

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) fyzickej osoby, SZČO,  Mgr. Kataríny Kárászovej, so sídlom Hradná 4152/41, 940 02 Nové Zámky, IČO: 37867873, DIČ: 102 8447 068, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-NZ-OZP-2017/001394-2, ktoré vydal Okresný úrad Nové Zámky dňa 9.1.2017, č.živnostenského registra 440-36009 (ďalej: „ja“ alebo Mgr. Katarína Kárászová)

Ak ste sa na mňa obrátili prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky alebo cez sms, zverili ste mi niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, ako spracúvam vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov. Som spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste mi ich poskytli. Znamená to, že zodpovedám za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbám na to, aby som vaše osobné údaje spracúvala v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje mám k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladám. Napríklad, ak mi napíšete email alebo sms a  mám k dispozícii vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Vzhľadom k tomu, že som správcom osobných údajov, rada by som Vás, užívateľov webovej stránky https://www.katarinakaraszova.sk informovala o tom, ako spracovávam Vaše osobné údaje.

 1. Kde sa na mňa môžete obrátiť? Obracať sa na mňa môžete  na mojej e-mailovej adrese info@katarinakaraszova.sk, alebo poštou na adrese: Mgr. Katarína Kárászová, Hradná 4152/41, 940 02 Nové Zámky
 2. Kedy spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvam, ak ste sa na mňa obrátili prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo prostredníctvom sms správy. V takom prípade ste mi poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami.
 3. Aké osobné údaje spracovávam? Vo väčšine prípadov spracovávam vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch spracovávam aj vaše telefónne číslo. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 4. Za akým účelom spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávam, za účelom
 • poskytovania mojich služieb v oblasti poradenstva a vzdelávania
 • hlavne za účelom dohodnutia stretnutí prípadne vašej účasti na vzdelávacích podujatiach
 • za účelom poskytnutia informácií o vzdelávacích podujatiach
 1. Na základe akého právneho základu spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávam  na základe súhlasu, ktorý ste mi udelili.
 2. Doba spracovania osobných údajov: Vaše osobné údaje spracúvam iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania (naša spolupráca).
 3. Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov. Osobné údaje, ktorými disponujem chránim v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Mám k nim prístup iba ja.
 4. Neposkytujem vaše údaje žiadnej tretej strane ani iným krajinám. 
 5. Vaše práva:

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať ma o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvam. V tomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujem. Urobím tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať ma o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvam.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať ma o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvam.
 • A ja vám v lehote 30 pracovných dní doložím, aké vaše údaje spracovávam.
 • Ak chcete odo mňa vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás mám vám poskytnem v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudem vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré som vykonávala pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na mňa, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite mi, prosím, e-mail na info@katarinakaraszova.sk, alebo list poštou na adresu môjho sídla: Mgr. Katarína Kárászová, Hradná 4152/41, 940 02 Nové Zámky

Mlčanlivosť

Uisťujem vás, že s vašimi osobnými údajmi prichádzam do kontaktu iba ja a zaobchádzam s nimi tak, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana. Pri svojej práci rešpektujem etické princípy a mlčanlivosť ohľadom osobných údajov. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.