Sprevádzanie

O individuálnom sprevádzaní

Je to proces, pri ktorom pomáham klientovi nachádzať cestu k vlastnej sile a jeho vnútorným kapacitám. Sprevádzam ho a vytváram podmienky pre dosahovanie zmien, ktoré si klient praje. Som zodpovedná za tieto podmienky a bezpečie procesu sprevádzania a klient je zodpovedný, za obsah stretnutí a za realizáciu zmien vo svojom živote. Táto cesta je niečo ako návrat človeka k vlastnej podstate a k opätovnému objavovaniu „krásna“ v živote.
Pri individuálnom sprevádzaní ide o vytváranie bezpečného priestoru na to, aby sa vnútorné dianie mohlo usporiadať novým, zdravším spôsobom. Človek sa spája so svojou silou, múdrosťou a nezdolnosťou. Osobnostne rastie. Môže to priniesť aj viac láskavosti a súcitu voči sebe aj voči ostatným, väčší pocit úplnosti. Často sa posilní pocit vzájomného spojenectva s inými a hlbšieho prepojenia s prostredím a s planétou na ktorej žijeme.

Kontrakt

Dohodnutá dĺžka spolupráce je flexibilná a je výsledkom dohody s klientom, ktorá zohľadňuje potreby klienta i moje posúdenie, či môže mnou poskytovaná forma práce klientovi naďalej pomáhať resp., či je spolupráca ukončená vzhľadom na dosiahnutie stanovených cieľov. V prípade, ak klient neprežíva stretnutia ako nápomocné, je dobré sa o tom porozprávať. Klient môže našu spoluprácu ukončiť. Ak o tom uvažuje, preferujem, ak to oznámi v predstihu, aby sme mohli spoluprácu uzavrieť. Neúčasť na dohodnutom stretnutí odporúčam oznámiť 24 hodín vopred.

Individuálne konzultácie s klientom trvajú cca 50 min. Sú zamerané v súlade s potrebami klienta. Stretnutie je dôverné, v prípade záujmu klienta je možné zachovať jeho anonymitu.